Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
nov
25
2019

Eiendomsskattens problemer i Tvedestrand

Eiendomsskatt: Vår undersøkelse viser til dels stor variasjon og urettferdighet på skattefronten i Tvedestrand kommune, med klare tapere og vinnere. illustrasjonsfoto

artikkelen relaterer seg til en tidligere situasjon og debatten på det aktuelle tidspunktet rundt eiendomsskatten i Tvedestrand.

Av Mathias B. Dannevig, Norges Hytteforbund 

TVEDESTRAND KOMMUNE har innført eiendomsskatt som blir problematisk for de 1.317 fritidsboliger som er registrert i kommunen. NORGES HYTTEFORBUND (NHF) organiserer over 31.000 norske hytteeiere som en nasjonal medlemsorganisasjon eiet og styrt av hytteeierne selv. Vi deltar ofte i diskusjonen om vi prinsipielt bør ha kommunal eiendomsskatt, og hvordan den i så fall bør konstrueres. Men, i denne artikkel tar jeg heller utgangspunkt i dagens lovgivning, og hvordan denne praktiseres.

Likebehandling mellom boliger og hytter

NHF er opptatt av at hytteeiere, ofte uten stemmerett i kommunen, ikke blir diskriminert. Loven fastsetter at det skal være likebehandling mellom boliger og hytter, og at de takstene skatteøret multipliseres med skal avspeile den faktiske salgsverdi både for hytter og hus.

Uten at takster er iht faktiske verdier, skapes det «vinnere» og «tapere». Enten ved at det takseres forskjellig mellom boliger og hytter, eller ved at det innenfor hver eiendomskategori er store sprik de enkelte eiendommer imellom.

Disse problemstillinger undersøker Norges Hytteforbund nå i 135 norske hyttekommuner der vi logger alle eiendomssalg (til sammen over 10.000 i 2017) og sammenligner den salgspris – altså verdi- som eiendommene oppnår på markedet, med hva den enkelte eiendom har i skattetakst. På dette vis kan vi fortelle hvordan systemet virker i praksis.

Denne undersøkelsen viser oss store variasjoner rundt om i kommunene, men dessverre er det mange steder der lovens intensjon om LIKEBEHANDLING og objektivitet ikke oppnås. Her blir kommunal eiendomsskatt et tombolaspill for den enkelte eier av hus eller hytte!

Stor variasjon og urettferdighet

La oss i denne artikkelen bruke TVEDESTRAND som et eksempel, og fortelle litt om de data vi har samlet om skattetakseringen og eiendomssalg. Vi logger så mange salg at tallene etter hvert blir representative for eiendomsmassen. Vår undersøkelse viser til dels stor variasjon og urettferdighet på skattefronten i kommunen, med klare tapere og vinnere.

Av 92 salg hittil logget i 2017, har fritidsboliger en gjennomsnittlig takst på 72 prosent av salgspris, men boliger slipper unna med 67 prosent.

For fritidsboliger og helårsboliger som er solgt med samme pris, er takseringen slik at fritidsboligene har gjennomsnittlig takseingsprosent på 79 prosent av salgspris, mens boligeiendommene bare viser 49 prosent takseringsbyrde i forhold til salgsverdien.

Har valgt ulike metoder

I Tvedestrand har man som en av få kommuner i Norge valgt å ha statens ligningstakst som basis for boligtaksering, mens hytter takseres individuelt.

Mye av forskjellen vi logger mellom hytter og hus kan forklares ut fra dette, og er således ikke ulovlig. Likevel har kommunen hatt full anledning til å gi fritidseiendommene et mer hensiktsmessig takseringsregime for å sikre likebehandling – men det har politikerne valgt ikke å gjøre. Dette beklager vi sterkt.

Stort sprik i takster

Mest alvorlig for skattetakseringen i Tvedestrand er likevel den store sprik i takster vi finner innenfor hver eiendomsgruppe. Også for boligeiere har vi klare vinnere og tapere. Våre tall for skattetakst vs salgsverdi er aritmetisk gjennomsnitt. Høye takster for noen, oppveies av lave takster for andre. Dess mer takstene på dette vis spriker, og ikke samles rundt et jevnt gjennomsnittsnivå i forhold til salgsverdiene, dess større er «spredning-koeffisienten».

Vi tar utgangspunkt i et 24 prosent «bånd» og spør hvor mange prosent av alle skattetakster som faller utenfor et nivå på henholdsvis 12 prosentpoeng over eller under det aritmetiske gjennomsnitt. For Tvedestrand er da «spredning-koeffisienten» urovekkende høy, noe av det høyeste vi har målt i Norge til nå.

Av våre registrerte salg for hytter har vi målt en slik spredning på 62 prosent, mens helårsboliger har om lag 61 prosent. For hytter ligger altså bare 38 prosent av alle takster innenfor vårt 24 prosentpoengs gjennomsnittsnivå. Slik sprik i takseringene, der mange taper og andre vinner tilsvarende, tyder dessverre på at det er gjort et dårlig takseringsarbeid i kommunen for hytter.
For boliger skyldes spriket i takstene at de bygger på den statsfastsatte ligningstaksten. Hytteforbundet har så logget skattetakster opp til 147 prosent av faktiske salgsverdier for taperne i dette tombolaspillet, uheldige hyttefolk. Ett av våre medlemmer på Sandøya – uten «luksushytte» - har regnet ut at når skatteøret når det planlagte nivå, vil det koste ham kr 1000 pr døgn i skatt og kommunale avgifter å være på hytta de 30-35 dager han har til rådighet i løpet av året.

Svært dårlig «råd»

Så har vi registrert at Norsk Hyttelag A/S - et aksjeselskap og del av en selskapsgruppering med private investorer som også har «medlemskap» for hyttefolk på salgslisten - har sendt ut brosjyre om skatt i Tvedestrand.

Her har man gitt hytteeiere i Tvedestrand noen «gode råd». NHF er selvsagt glad for at også andre aktører tar opp skatteproblemer. Men da er det trist at de «råd» som gis, til dels er misvisende om dagens situasjon når takstene omtales som «relativt fornuftige». Og siden man åpenbart ikke kjenner forholdene, FRARÅDER da Norsk Hyttelag A/S at hytteeiere klager.

Dette er et svært dårlig «råd» til de hyttefolk vi kan dokumentere står igjen som tapere med takster i forhold til sin salgsverdi langt over gjennomsnittet for sin gruppe, og himmelhøyt over helårsboliger som likevel brukes som landsted. Mange har da også ignorert «rådet», og av 1.317 fritidsboliger har hele 400 klaget på takseringen, har vi latt oss fortelle.

Søksmål mot kommunen

Norges Hytteforbund er i dialog med Finansdepartementet rundt resultatene av vår nasjonale skatteundersøkelse. Vår hensikt er, bl.a med henvisning til tilstandene i Tvedestrand, at regler for kommunal eiendomsskatt må legges helt om.

I Tvedestrand vil vi bistå våre medlemmer som etter klagebehandling nå vil varsle sivilombudsmannen, eller diskutere et mulig søksmål mot kommunen for urimelig taksering.

Men vi har også fått en god dialog med den politiske ledelse, ved ordfører, som i samtale med oss har bedt om detaljer rundt vår skatteundersøkelse. Det er Norges Hytteforbund svært glad for, og vi vil fremvise vårt statistiske materiale til kommunens ledelse når undersøkelsene er ferdig pr 1.1 2018.

Så er det vårt håp at man vil bruke våre data til nødvendige justeringer for eiendomsskatt i Tvedestrand Kommune for alle som må bidra.

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down