Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.

Vedtektene

Norges Hytteforbunds vedtekter revidert på årsmøtet 29.04.2023

 

§1. NAVN OG STATUS

Norges Hytteforbund, forkortet NHF, ble stiftet den 04.10.1971 og er selvstendig, landsdekkende og partipolitisk nøytralt.

§2. FORMÅL

Forbundets formål er å verne om og fremme saker av felles interesser for medlemmene, ved å:

 1. Verne om hyttelivet som det typiske for den norske livsstil og arbeide for at eierskap til fritidsbolig i Norge ikke blir et privilegium for de få.
 2. Være en organisasjon for forbundets medlemmer og fremme saker som er av generell interesse for hytteeiere. Delta aktivt i samfunnsdebatten og i utformingen av norsk hyttepolitikk.
 3. Fremme og ivareta norske natur- og friluftslivsinteresser.
 4. Gjøre forbundets syn og fritidsboligeieres interesser gjeldende overfor politiske og administrative organer og myndigheter.
 5. Informere og veilede gjennom forbundets medlemsblad, informasjonsbrev, webside og relevante sosiale medier.
 6. Samarbeide med organisasjoner, der det etter styrets oppfatning er formålstjenlig.

§3. MEDLEMSKAP

Forbundets medlemmer er:

 • individuelle fritidsboligeiere (heretter kalt «hytteeiere») og andre hytteinteresserte personer.
 • vel/sameier/borettslag/foreninger m.m., for hytteeiere, (heretter kalt «hyttevel») som består av enkeltstående hytteeiere innenfor et definert geografisk område
 • sammenslutninger av hyttevel, hvor over 50% av medlemsforeningene er tilsluttet NHF

§4. LEDELSE OG DRIFT

Årsmøtet er forbundets høyeste myndighet. Forbundet ledes av styret og daglig drift ivaretas av sekretariatet.

§5. ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte holdes normalt hvert år innen utgangen av april. Innkalling skjer med minst 8 ukers varsel ved kunngjøring i medlemsbladet samt på forbundets webside og aktuelle sosiale medier. Ved utenforliggende forhold utenfor styrets kontroll som gjør det vanskelig å holde årsmøtet gis styret anledning til å utsette årsmøtet, eller gjennomføre årsmøtet elektronisk.

Dagsorden, årsoppgjøret for perioden, forslag til kontingent og budsjett, styrets og medlemmers innkomne forslag som skal behandles, samt valgkomitéens og styrets innstillinger, bekjentgjøres for medlemmer som har meldt seg på til årsmøtet og andre medlemmer som ber om det, senest 2 uker før årsmøtet skal avholdes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret skriftlig i hende minimum 6 uker før.

Dagsordenen på årsmøtet skal som et minimum inneholde følgende:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder, referent og to stemmeberettigede til å undertegne protokollen.
 3. Styrets årsberetning.
 4. Fremlegging av revisors beretning.
 5. Godkjenning av forbundets regnskap
 6. Behandling av innkomne forslag.
 7. Fastsetting av kontingent
 8. Fremlegging av budsjett
 9. Valg

§6. STYRET

Forbundet ledes av et styre på fem styremedlemmer, bestående av leder og 4 ordinære styremedlemmer. To nummererte varamedlemmer til styret innkalles til styremøtene. Ved forfall av styreleder og/eller et styremedlem fungerer et varamedlem i numerisk rekkefølge på styremøtet med status som styremedlem.

Ved styreleders frafall konstituerer styret seg selv for resten av valgperioden.
Ved frafall av et styremedlem trer varamedlem i numerisk rekkefølge inn som styremedlem for resten av valgperioden.

Styret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt årsmøtet, og forvalter forbundets midler, i budsjettperioden. Styret vedtar sin interne fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver.
Styrets leder alene eller to styremedlemmer sammen har forbundets signatur.

Styret fastsetter retningslinjene for Valgkomiteens arbeid, og innstiller til årsmøtet en valgkomite på 3 personer, samt en vararepresentant.

Styret fører referat fra styreforhandlingene, og spesifiserer i protokollen sine vedtak.
Styrevedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.
Innkalling til styremøter skjer skriftlig og styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer av styret er til stede.

Styrehonorar fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Styremedlemmene og varamedlemmer skal i tillegg få dekket utgifter, ihht statens satser, tilknyttet utøvelsen av sine styreverv.

Øvrig godtgjørelse til styret skal fremgå av styrets årsregnskap.

§7. VALG

Styreleder velges for 2 år og styremedlemmene velges for 2 år.

Følgende valg skal skje på årsmøtet:

 • Styrets leder
 • 4 styremedlemmer
 • 2 varamedlemmer
 • valgkomite

Styremedlemmer skal normalt være individuelle medlemmer. Minst ett styremedlem skal være medlem av et hyttevel som er medlem av forbundet.

Valgkomiteen skal foreslå styre- og varamedlemmer. Alle valg skal foregå skriftlig såfremt det fremkommer mer enn ett forslag, eller dersom noen krever det.

Ved votering teller stemmer fra de tilstedeværende stemmeberettigede. Individuelle medlemmer har 1 stemme hver ved stemmegivning på årsmøtet. For individuelle medlemmer kan ikke stemmes ved fullmakt.

Hyttevel har stemmeantall som følger:

 • Opptil 20 medlemmer 2 stemmer
 • 21 til 50 medlemmer: 4 stemmer
 • 51 til 200 medlemmer: 6 stemmer
 • Over 200 medlemmer: 8 stemmer

For hyttevel kan det stemmes ved fullmakt. Fullmakt må fremlegges av hyttevellets representant. Medlemskontingent for året må være betalt og registrert hos forbundet for å ha stemmerett. Alle avstemminger avgjøres ved vanlig flertall (se dog §§ 9 og 11). Hvis stemmelikhet ved personvalg foretas loddtrekning.

§8. ØKONOMI

Kontingentens størrelse for individuelle medlemmer, hyttevel og velsammenslutninger fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.

Medlemskap løper inntil skriftlig utmelding, i brev eller epost, er dokumentert mottatt av sekretariatet. Medlemmer som ikke rettidig har betalt kontingent i to sammenhengende år strykes.

§9 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer fremsettes skriftlig for årsmøtet innen fristen– jfr. §5. Vedtektsendring må ha 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§10 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret beslutter det, alternativt når 1/4 av forbundets hyttevel eller 10% av de individuelle medlemmene krever det, med henvisning til eget oversendt saksforhold. Ingen andre saker kan behandles. Innkalling til ekstraordinært årsmøte kunngjøres på ordinært vis, se § 5 – første ledd.

§11 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning fremsettes skriftlig for årsmøtet. Beslutning krever minst 3/4 flertall av de fremmøte som er stemmeberettiget. Blir forslaget vedtatt, må det gå til fornyet behandling på et ekstraordinært årsmøte som må avholdes tidligst 8 uker etter årsmøtet der forslaget ble vedtatt.

Blir oppløsning endelig vedtatt med minst 3/4 flertall går forbundets gjenværende midler til en ideell organisasjon.

magnifiercrosschevron-down