Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.

Høringsuttalelser

Sak 24 - Høring - forslag til nye statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet/ Klima og energi

Vi mener gode planprosesser med tydelige og ambisiøse målsettinger er en forutsetning for framtidig forvaltning av våre felles ressurser og er derfor positiv til at ambisjonene og hensikten med retningslinjene er så klare som de er.

Les høringssvaret fra NHF:

 

Høringssvar: Andelsfordeling på felles private veier

Norges Hytteforbund har med stor interesse lest rapporten «Andelsfordeling på felles private veier» av oktober 2019, og vi viser, ved siden av denne rapporten, til Domstoladministrasjonens brev av 21.11.2019.

At man i rapporten må konstatere at f.eks. aksellast-metoden ikke er omtalt i de rettsbøkene man finner ved gjennomgåelsen av rettspraksis blir, slik vi ser det, et faktum som er vanskelig for oss å akseptere.

Les hele: Høringssvar Andelsfordeling privat vei

Høringsuttalelse vedr. NOU 2019:5 Ny forvaltningslov NHF

Norges Hytteforbund har gjennom sin virksomhet i snart 50 år tilegnet seg en omfattende erfaring når det gjelder den kommunale forvaltningspraksis i saker som berører den enkelte hytteeier. Vi tenker her særlig på byggesaker og saker om kommunale skatt- og avgiftsspørsmål.

 

Spesielt blir vi, som interesseorganisasjon, selvfølgelig kjent med sakene når de kommer inn i klageprosessen etter at vårt medlem har mottatt kommunens vedtak i saken og dette oppfattes som galt. Vi mottar dessverre en rekke slike reaksjoner fra landets hytteeiere.

Les hele: Høringsuttalelse vedr. NOU 2019:5 Ny forvaltningslov NHF

Høringsuttalelse vedr NOU 2018:11 Ny fjellov

Norges Hytteforbund har merket seg at utvalgets flertall går inn for at ordningen med å etablere nye festekontrakter i statsallmenningene skal videreføres. Likeledes foreslår flertallet at unntaket fra innløsningsrett av eksisterende festetomter for fritidsbebyggelse skal videreføres.

Les hele: Høringsuttalelse vedr NOU 2018:11 Ny fjellov

Høring om nye strømtariffer – effektleie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Norges Hytteforbund mener denne endringen har dårlig påvirkning for hytteeiere.

Les hele: Høring om nye strømtariffer – effektleie

Forslag til forvaltningsplan for Jomfruland Nasjonalpark og Stråholmen Landskapsvernområde

NORGES HYTTEFORBUND har med takk mottatt høringsnotat og forslag til forvaltningsplan for Jomfruland Nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde. Vi forstår at høringen kun gjelder selve forvaltningsplanen da forskriftene for området ble vedtatt i desember i 2016 og ligger fast. Norges Hytteforbunds uttalelse vil da begrense seg til noen prinsippielle forhold vi mener bør få fokus i den praktiske forvaltning.

Les hele: Forslag til forvaltningsplan for Jomfruland Nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde

Ny forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Oslo kommune og ny forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Oslo kommune

Norges Hytteforbund (NHF) takker for mottatt høringsforslag om nye forskrifter for sjøferdsel i Oslo Kommune og tilhørende havneområder. NORGES HYTTEFORBUND støtter i prinsippet forslaget om å utvide de beskyttede områder fra 150 meter fra land til 200 meter fra land mot hastigheter opp til 25 knop. Norges Hytteforbund vil likevel peke på at 5 knop innenfor disse avstander fra land er en lav hastighet i forhold til hva som for enkelte grupper sjøfarende med et naturlig transportbehov kan føles riktig og trygt.

Les hele: Høring av ny forskrift om farrtsbegrensning i sjøen i Oslo kommune

Tryggere bolighandel

NORGES HYTTEFORBUND (NHF) avgir følgende prinsipielle merknader til lovforslag om «Tryggere Bolighandel» og forslag om fjerning av avtalemessig rett til å ta allment forbehold om «feil og mangler» ved å selge boligeiendom «som den er» («as is»).

Les hele høringsuttalelsen her: Tryggere bolighandel

Forslag om skjerpet ervervsbegresning og regulering av korttidsutleie mv.

Norges Hytteforbund støtter departementets forslag om at utleiebegrensninger for sameieseksjoner i bygg regulert som fritidsbolig, IKKE skal rammes av nye restriksjoner for korttidsutleie i forhold til de regler som gjelder i dag.

Les hele høringsuttalelsen her: Forslag om ervervsbegrensning og regulering av korttidsutleie mv.

Høringsuttalelse om fartsreglement i skjærgården

Norges Hytteforbund har levert en høringsuttalelse etter invitasjon fra Sarpsborg kommune. Uttalelsen er også sendt til Fredrikstad og Hvaler kommune som sammen med Sarpsborg planlegger å etablere felles forskrifter for ferdsel i skjærgården. Norges Hytteforbund ønsker intet forbud mot bruk av vannscootere, men på grunn av det spesielle fartspotensial denne type farkost har, bør ferdsel med større hastighet ikke tillates innenfor et 200 meters belte fra land, mener Hytteforbundet. Norges Hytteforbund oppfordrer også alle kommuner å sørge for en god merking av gjeldende fartsgrenser langs leden, slik at ingen skal være i tvil om hvilke regler som gjelder.

Les hele høringsuttalelsen her: Høring vannscooter Sarpsborg

Høringssvar om vannscooterforskrift fra Norges Hytteforbund

Norges Hytteforbund ser forslaget til nye forskrifter for bruk av vannscootere som mer POLITISK enn funksjonelt og rasjonelt fundamentert.  Nå får friluftslivet dessverre gjennomgå et politisk-ideologisk prinsipprytteri, der frihet for noen få, nå kan bli til ufrihet og skade for alle oss andre som måtte ferdes på sjøen og ved kyst og vassdrag.

Les hele høringssvaret her: Høringssvar om vannscooterforskrift fra Norges Hytteforbund

Forbud mot oppvarming med parafin

Høringsuttalelsen er i forbindelse med at Stortinget har besluttet at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger fra 2020. Unntatt fra forbudet foreslås fritidsboliger med bruksareal under 50 kvm. NHF mener at alle fritidsboliger uavhengig av størrelse skal unntas fra bestemmelsen.

For å lese vår begrunnelse, les her: Vedr. Endring i forskrfit 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning ("forurensningsforskriften") 

Innstillingen fra Scheel-utvalget, NOU 2014-13 «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi»

Vi mener det er feil at tapte inntekter gjennom skattelette i selskaps- og inntektsskatten skal dekkes inn igjen av blant annet økt skatt for norske hus- og hytteeiere. Scheel-utvalget oppfatter vi som for snevert, og for oss virker det som de ikke vektlegger politiske og ikke-økonomiske aspekter nok.

Les hele: NOU 2014-13 kommentar Scheel-utvalget

Motorferdsel i utmark

Høringsuttalelsen er i forbindelse med forslaget om ny lov om motorferdsel i utmark. Vi er ikke enig i forslaget, siden det vil være en trussel mot allmenne friluftsinteresser. Vi mener at dagens regler for snøscooterbruk, basert på «bruk for nytte» må være tilstrekkelig, og bruk utover dette hovedsakelig vil medføre ulemper for omgivelsene.

Les hele: Motorferdsel i utmark.

Kommunereformen og hytteeierne

I denne høringsuttalelsen ber vi om at det under arbeidet med kommunereformen rettes opp i problematikken med manglende demokratiske arenaer, som i fremtiden vil gjøre situasjonen for hytteeierne enda vanskeligere i store kommuner, tas opp til diskusjon både i Ekspertutvalget og i Referansegruppen. Norges Hytteforbund stiller gjerne sin kompetanse og kapasitet til disposisjon for ytterligere belysning av saken.

Les hele: Kommunereformen og hytteeierne

Festekontrakter og folkerett

Vi stiller oss kritiske til arbeidet med den nye tomtefesteloven og mener arbeidsutvalget er skjevt fordelt. Blant annet fordi saken har stor økonomisk betydning, uten at det er en eneste med økonomisk bakgrunn i utvalget. Vi foreslår derfor en kortere forlengelse av den midlertidige loven (et halvt til ett år), som er nødvendig for å få en forsvarlig behandling.

Les hele: Høring tomtefeste

Forslag til ny forskrift til friluftsloven

I forbindelse med ny forskrift til friluftsloven stiller vi spørsmål til hvordan de nye punktene skal håndteres. Flere av punktene er i og for seg gode – i teorien – men vanskelige å forholde seg til i praksis.

Les hele: Forslag til ny forskrift til friluftsloven

Høringsuttalelse til konsekvensutredning Raskiftet – Austri Vind

Vindkraftprosjektene begynner nå å bli flere, og vi konstaterer at saksbehandlingen nå ser ut til å ha funnet et spor, uten at vi vil hevde tungt at ”klipp og lim” foreløpig gjør at saksbehandlingen blir for monoton, men det er en fare for det. Vi ble sent oppmerksomme på denne saken, fra medlemmer i området.

Les hele: Høringsuttalelse til konsekvensutredning Raskiftet – Austri Vind

magnifiercrosschevron-down