Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
mar
6
2018

Høring om nye strømtariffer – effektleie

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet.

Til sammen er det opp mot 500.000 fritidsboliger i Norge.  Norges Hytteforbund, eid og styrt av norske hytteeiere, organiserer over 31.000 av disse på vegne av de hyttevelforeninger og enkeltpersoner som er medlem hos oss. De fleste av våre medlemmer er i 2018 tilknyttet strømnettet, selv om det fremdeles er en del som lever hyttelivet uten innlagt strøm eller bruker off-grid solpaneler.

Norges Hytteforbund vil så sterkt vi kan gå imot de forslag om effektleie som fremsettes. Forslaget er for den norske hyttebefolkning direkte diskriminerende, og økonomisk skadelig. Hyttefolket har intet JEVNT strømforbruk året igjennom. Strømforbruket preges av at hytta kanskje brukes 30-60-100 dager i året, avhengig av en rekke faktorer for den enkelte hytteeier. Ofte besøker man hytta i helg- og langhelger for noen dagers opphold. Men den gjennomsnittlige hytte vil i lange perioder være ubebodd. I periodene der hytta ikke er i bruk er strømforbruket lavt eller slått av. Når man så tar hytta i bruk for kortere eller lengre tid vil det naturlig være en periode med noe høyere forbruk for å få opp varmen i huset, avhengig av hvilken tid på døgnet man ankommer. Høyere strømforbruk enn normalen i denne forbindelse har sammenheng med ankomsttiden, og knytter seg ikke nødvendigvis til spesielle timer på dagen/døgnet. NVEs forslag om effektleie oppfatter vi at vil legge opp til å straffe slikt kortvarig strømforbruk når man bare for å varme opp hytta og varmtvann for helgen kan pådra seg kraftige straffegebyr. Eller tvinge hytteeiere til å kjøpe en større forbruksramme (max-effekt) enn hva de egentlig trenger til sitt normale forbruk. Det kan være mer fristende for den enkelte hytteeier å la varmen stå på, også ved lange fravær, for å unngå straffetakst ved ankomst. Dette vil medføre et unødvendig STØRRE totalforbruk av strøm for den enkelte og for samfunnet som resultat.  NVEs forslag oppfordrer derfor til strømsløsing hos hytteeiere, mener vi.

Systemet som foreslås motarbeider derfor strømsparing for hytteeiere og samfunn, totalt sett.

Systemet som foreslås er dessuten ikke konsentrert om å FORDELE strømforbruket jevnt rundt døgnets forskjellige timer, fordi man tar utgangspunkt i en kjøpt maksimalramme for normalpriset forbruk, og straffetakster slår inn uavhengig av hvor tid ekstraeffekt tas ut.  Selv med mye ledig kapasitet i nettet slår straffetakster inn hvis den enkeltes rammeeffekt overskrides. Dette er ikke et rasjonelt system for å oppnå utjevning av forbruk og jevn belastning av nettet gjennom hele døgnet, mener vi.

Systemet gir dessuten ikke et forutsigbart resultat for den enkelte, men mye usikkerhet der man ikke vil vite hva man skal forholde seg til, eller hvordan konsekvensene av overforbruk vil slå ut. Valg av tariffløsning blir svært vanskelig og uoversiktlig.

Norges Hytteforbund mener NVEs forslag om abonnement med slike effektrammer bør skrinlegges. Man bør heller se på klart tidsbestemte perioder på døgnet der man kan fastsette eventuell differensiert linjeleie som forbrukerne har et riktig og forutsigbart bilde av, og klarere kan forholde seg til.

MEN: Uansett forslag som fremsettes bør den norske hytteeiers forbruksprofil og spesielle behov tas med i betraktning ved tariffutformingen, eventuelt ved at det kan innføres spesielle regler for fritidsboligabonnenter. Strømtariffene må kunne akseptere at kortvarige topper på forbruk skal kunne være mulig for hytteeiere som ellers har en lav forbruksprofil i lange perioder. Slike temporære forbrukstopper som hyttefolket ikke straffes for, medfører at strøm kan slås av og spares for hytteeier og samfunn i de lengre perioder hytta ikke er i bruk.

 Norges Hytteforbund har merket seg uttalelsen fra Huseiernes Landsforbund i sakens anledning. Se: https://www.huseierne.no/om-oss/horinger/2018/effekttariffer/

Med tillegg av de presiseringer om fritidsboliger som fremføres ovenfor, slutter Norges Hytteforbund seg i hovedsak til den uttalelsen som Huseiernes Landsforbund har avgitt, og vi kan ikke bifalle NVEs foreslåtte endringer.

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down