Høringsuttalelser

 

Høringssvar om vannscooterforskrift fra Norges Hytteforbund

Norges Hytteforbund ser forslaget til nye forskrifter for bruk av vannscootere som mer POLITISK enn funksjonelt og rasjonelt fundamentert.  Nå får friluftslivet dessverre gjennomgå et politisk-ideologisk prinsipprytteri, der frihet for noen få, nå kan bli til ufrihet og skade for alle oss andre som måtte ferdes på sjøen og ved kyst og vassdrag.

Les hele høringssvaret her: Høringssvar om vannscooterforskrift fra Norges Hytteforbund

 

Forbud mot oppvarming med parafin

Høringsuttalelsen er i forbindelse med at Stortinget har besluttet at det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger fra 2020. Unntatt fra forbudet foreslås fritidsboliger med bruksareal under 50 kvm. NHF mener at alle fritidsboliger uavhengig av størrelse skal unntas fra bestemmelsen.

For å lese vår begrunnelse, les her: Vedr. Endring i forskrfit 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning («forurensningsforskriften») 

 

Innstillingen fra Scheel-utvalget, NOU 2014-13 «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi»

Vi mener det er feil at tapte inntekter gjennom skattelette i selskaps- og inntektsskatten skal dekkes inn igjen av blant annet økt skatt for norske hus- og hytteeiere. Scheel-utvalget oppfatter vi som for snevert, og for oss virker det som de ikke vektlegger politiske og ikke-økonomiske aspekter nok.

Les hele: NOU 2014-13 kommentar Scheel-utvalget

 

Motorferdsel i utmark

Høringsuttalelsen er i forbindelse med forslaget om ny lov om motorferdsel i utmark. Vi er ikke enig i forslaget, siden det vil være en trussel mot allmenne friluftsinteresser. Vi mener at dagens regler for snøscooterbruk, basert på «bruk for nytte» må være tilstrekkelig, og bruk utover dette hovedsakelig vil medføre ulemper for omgivelsene.

Les hele: Motorferdsel i utmark.

 

Kommunereformen og hytteeierne

I denne høringsuttalelsen ber vi om at det under arbeidet med kommunereformen rettes opp i problematikken med manglende demokratiske arenaer, som i fremtiden vil gjøre situasjonen for hytteeierne enda vanskeligere i store kommuner, tas opp til diskusjon både i Ekspertutvalget og i Referansegruppen. Norges Hytteforbund stiller gjerne sin kompetanse og kapasitet til disposisjon for ytterligere belysning av saken.

Les hele: Kommunereformen og hytteeierne

 

Festekontrakter og folkerett

Vi stiller oss kritiske til arbeidet med den nye tomtefesteloven og mener arbeidsutvalget er skjevt fordelt. Blant annet fordi saken har stor økonomisk betydning, uten at det er en eneste med økonomisk bakgrunn i utvalget. Vi foreslår derfor en kortere forlengelse av den midlertidige loven (et halvt til ett år), som er nødvendig for å få en forsvarlig behandling.

Les hele: Høring tomtefeste

 

Forslag til ny forskrift til friluftsloven

I forbindelse med ny forskrift til friluftsloven stiller vi spørsmål til hvordan de nye punktene skal håndteres. Flere av punktene er i og for seg gode – i teorien – men vanskelige å forholde seg til i praksis.

Les hele: Forslag til ny forskrift til friluftsloven