Norges Hytteforbunds vedtekter revidert på hyttetinget 22.04.2018

 

§1. NAVN OG STATUS

Norges Hytteforbund, forkortet NHF, ble stiftet den 04.10.1971 og er selvstendig, landsdekkende og partipolitisk nøytralt.

 

§2. FORMÅL

Forbundets formål er å verne om og fremme saker av felles interesser for medlemmene, ved å:

 1. Verne om hyttelivet som det typiske for den norske livsstil og arbeide for at eierskap til fritidsbolig i Norge ikke blir et privilegium for de få.
 2. Være en representativ og slagkraftig organisasjon for flest mulig av landets hytteeiere, andre hytteinteresserte og deres velforeninger.
 3. Delta aktivt i samfunnsdebatten i alle saker som angår eierskap av fritidsboliger, og til enhver tid å delta i utformingen av norsk hyttepolitikk
 4. Fremme verdien av norsk friluftsliv.
 5. Gjøre forbundets syn og fritidsboligeieres interesser gjeldende overfor politiske og administrative organer og myndigheter.
 6. Informere og veilede gjennom forbundets medlemsblad, webside og de til enhver tid relevante sosiale medier.
 7. Samarbeide med organisasjoner med sammenfallende interesser der det etter styrets oppfatning er formålstjenlig.

 

§3. MEDLEMSKAP

Forbundets medlemmer er individuelle fritidsboligeiere (heretter kalt «hytteeiere»), andre hytteinteresserte personer samt vel/sameier/borettslag/foreninger m.m., for hytteeiere, (heretter kalt «hyttevel») som består av enkeltstående hytteeiere innenfor et definert geografisk område. Sammenslutninger av selvstendige hyttevel kan ikke være medlem i forbundet.

Hyttevel og individuelle medlemmer som ikke har utestående årskontingent(er) for den tid de har vært medlem, kan søke forbundet om bistand i saker relatert til eierskapet av sine fritidsboliger. Hyttetinget avgjør rammer for slik bistand som kan gis til velforeninger og individuelle medlemmer. Om en sak har almen interesse for forbundets medlemmer kan styret bestemme at saken kan behandles utover disse rammer.   Styret vedtar nærmere retningslinjer om hvordan støtte skal utøves.

 

§4. LEDELSE OG DRIFT

Omfanget av forbundets virksomhet fastsettes av Hyttetinget som er forbundets høyeste myndighet. Forbundet ledes av et styre og daglig drift ivaretas av et sekretariat.

 

§5. HYTTETINGET

Ordinært Hytteting holdes hvert annet år innen utgangen av april. Innkalling skjer med minst 4 ukers varsel ved kunngjøring i medlemsbladet samt på forbundets webside og aktuelle sosiale medier.

Dagsorden, årsoppgjøret for perioden, forslag til kontingent og budsjett, styrets og medlemmers innkomne forslag som skal behandles, samt valgkomitéens og styrets innstillinger, bekjentgjøres for medlemmer som har meldt seg på til hyttetinget og andre medlemmer som ber om det senest 2 uker før tinget skal avholdes.

Forslag som ønskes behandlet på Hyttetinget må være styret skriftlig i hende innen 1. desember i det foregående år.

Dagsordenen på Hyttetinget skal som et minimum inneholde følgende:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder, referent og to stemmeberettigede til å undertegne protokollen.
 3. Styrets årsberetning.
 4. Godkjenning av forbundets regnskap for de to årene samt revisors beretning.
 5. Behandling av styrets forslag og innkomne forslag.
 6. Behandling og godkjenning av Handlingsplan.
 7. Fastsetting av kontingent for de kommende to år.
 8. Godkjenning av budsjett for kommende år og fastsetting av budsjettramme for det etterfølgende år.
 9. Valg.

 

§6. STYRET

Forbundet ledes av et styre på fem styremedlemmer, bestående av leder, nestleder og 3 ordinære styremedlemmer. To nummererte varamedlemmer til styret kan innkalles til styremøtene. Ved forfall av et styremedlem fungerer et varamedlem i numerisk rekkefølge på styremøtet med status som styremedlem.

Styrets nestleder trer inn i styreleders plass ved forfall. Om styreleder skulle frafalle sitt verv for resten av valgperioden kan styret – om nestleder ber om det –  oppnevne annen styreleder enn nestleder blant fra styre-og varamedlemmene.

Styret treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt Hyttetinget, og forvalter forbundets midler, i tingperioden.  Styret vedtar sin interne fordeling av ansvar og arbeidsoppgaver

Styrets leder alene, og styrets nestleder sammen med et øvrig styremedlem, har forbundets signatur.

Styret fastsetter retningslinjene for Valgkomiteens arbeid, og oppnevner skriftlig, og senest 6 måneder før Hyttetinget, en Valgkomité på 3 personer, samt en vararepresentant som trer inn ved varig forfall hos et fast medlem.

Styret fører referat fra styreforhandlingene, og spesifiserer i protokollen sine vedtak.

Styrevedtak fattes ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme. Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer er til stede. Er kun tre styremedlemmer til stede, kan gyldig vedtak kun fattes enstemmig.

Det betales honorar fastsatt av Hyttetinget for styredeltakelse etter forslag fra styret.  Styremedlemmene og varamedlemmer får i tillegg dekket direkte utgifter tilknyttet utøvelsen av sine styreverv. Styret kan tilstå honorar for avtalte arbeidsprosjekter styremedlem/varamedlem har spesiell kompetanse for, og som er utover det som følger av den generelle styrefunksjonen, etter retningslinjer vedtatt av styret gjeldende for tingperioden. Slike retningslinjer, og totalt honorar utbetalt til styret i tingperioden for alt slikt utført arbeid, skal fremgå av styrets årsberetning for to-års perioden.

 

§7. VALG

Følgende valg skal skje på Hyttetinget:
Styrets leder

Styrets nestleder
3 styremedlemmer
2 varamedlemmer

Styremedlemmer må være individuelle medlemmer   eller medlem av et hyttevel som er medlem. Minst ett styremedlem skal være medlem av et hyttevel som er medlem av forbundet.

Hyttetinget velger offentlig godkjent revisor etter innstilling fra styret.

Valgkomiteen skal foreslå styre -og varamedlemmer i hht. disse vedtekter og de av styret vedtatte retningslinjer .  Alle valg gjelder for 2 år og skal foregå skriftlig såfremt det fremkommer mer enn ett forslag, eller dersom noen krever det. Ved votering teller kun stemmer fra de tilstedeværende stemmeberettigede. Det kan ikke stemmes ved fullmakt. Medlemskontingent for året, samt eventuelt utestående kontingent fra tidligere medlemsperiode må være betalt og registrert hos forbundet innen forfallsdato for kontingent i hyttetingsåret, for at den fremmøtte/vedkommende hyttevel skal kunne utøve stemmerett.

Individuelle medlemmer har 1 stemme hver ved stemmegivning på Hyttetinget. Velforeninger har stemmeantall som følger:

Opp til 50 medlemmer:        4 stemmer

50 til 200 medlemmer:         5 stemmer

Over 200 medlemmer:          6 stemmer

Alle avstemminger avgjøres ved vanlig flertall (se dog §§ 9 og 11). Ved stemmelikhet om saker på et Hytteting er styreleders stemme avgjørende. Hvis stemmelikhet ved personvalg foretas loddtrekning.

 

§8. ØKONOMI

Kontingentens størrelse for individuelle medlemmer og de forskjellige hyttevel fastsettes av Hyttetinget for en toårs-periode etter forslag fra styret.

Forfallsdato for kontingentinnbetaling er 1. februar i det året kontingenten gjelder for.

Ved innmelding etter den årlige kontingentinnkreving forfaller betaling for medlemskontingenten senest 3 uker etter medlemsfaktura er datert. Første etter at betaling for utestående kontingent for den samlede medlemskapsperiode er mottatt av forbundet kan medlemmer nyte godt av de fordeler medlemskap medfører. Medlemskap løper inntil skriftlig utmelding, i brev eller epost, er dokumentert mottatt av sekretariatet. Medlemmer som ikke rettidig har betalt kontingent i to sammenhengende år strykes.

 

§9. VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer fremsettes skriftlig for hyttetinget innen fristen– jfr. §5. Vedtektsendring må ha 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

§10. EKSTRAORDINÆRT HYTTETING

Ekstraordinært Hytteting avholdes når styret beslutter det, alternativt når 1/4 av forbundets velforeninger eller 1/4 av de individuelle medlemmene krever det, med henvisning til eget oversendt saksforhold. Ingen andre saker kan behandles. Innkalling til ekstraordinært Hytteting kunngjøres på ordinært vis, se § 5 – første ledd.

 

§11. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning fremsettes skriftlig for Hyttetinget. Beslutning krever minst 3/4 flertall av de fremmøte som er stemmeberettiget. Blir forslaget vedtatt, må det gå til fornyet behandling på et ekstraordinært Hytteting som må avholdes senest 6 uker etter Hyttetinget der forslaget ble vedtatt. Blir oppløsning endelig vedtatt med minst ¾ flertall, går forbundets gjenværende midler tilbake til medlemmene etter kontingentens innbetalingsbrøk.