Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
okt
26
2016

Sivilombudsmannen påpeker store mangler i kontroll med kommunalt fastsatte avgifter

Dette er en pressemelding fra Norges Hytteforbund:

Kommuneøkonomi er en vitenskap der man som hytteeier må ha god og relevant kompetanse for å kunne finne ut om størrelsen på vertskommunes avgifter er lovlige. Sivilombudsmannen påpeker de rettssikkerhetsmessige utfordringer som oppstår når det ikke finnes et uavhengig forvaltningsorgan som er ansvarlig for å kontrollere om kommuner beregner gebyr i overensstemmelse med selvkostprinsippet.

Norges Hytteforbund har satt søkelyset på fem punkter, som bekreftes fullt ut av innholdet i en pressemelding [1] fra Sivilombudsmannen, publisert den 31.03.16. Den omhandler Vinje kommune og Telemark fylkeskommune.

  • Kommunale avgifter/gebyrer er i utgangspunktet ikke enkeltvedtak, og kan dermed ikke påklages til Fylkesmannen eller noe annet uavhengig klageorgan.
  • Fylkesmannen har anledning, men ikke plikt, til påeget initiativ å foreta en lovlighetskontroll vedrørende om en kommunes beregninger er i samsvar med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.
  • Kommuneøkonomi er en egen vitenskap der man som hytteeier må ha god og relevant regnskapskompetanse, særlig innenfor kommuneøkonomi, for å kunne finne ut om størrelsen på vertskommunes avgifter er lovlige.
  • Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, sist revidert 01.01.14, gir kommuner stor handlefrihet for sine beregninger.
  • Det finnes ikke noe uavhengig klageorgan der hytteeiere kan henvende seg for å få klarlagt om deres vertskommunes beregninger er lovlige eller ikke. Etter Norges Hytteforbunds oppfatning svekker dette hytteeiernes rettssikkerhet.

Saken har sin bakgrunn i uenighet mellom Bjønnskarhaugen hyttelag og Vinje kommune om størrelsen på et anleggsbidrag som kommunen ila hytteeierlaget da det ble tilknyttet det kommunale vann- og avløpsanlegget i 2009/10.

Ombudsmannen tok i pressemeldingen opp spørsmålet om i hvor stor grad kommunen plikter å dokumentere utregningen av et kommunalt gebyr når det påstås brudd på selvkostprinsippet, og dessuten om Fylkesmannen burde ha foretatt lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 nr. 5. Ombudsmannen kom til at slik saken var opplyst for Fylkesmannen, forelå det «usikkerhet» om kommunen hadde beregnet det kommunale gebyret i overensstemmelse med selvkostprinsippet.

I et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) pekte så Ombudsmannen på de rettssikkerhetsmessige utfordringene som oppstår når det ikke finnes et uavhengig forvaltningsorgan som er ansvarlig for å kontrollere om kommuner beregner gebyr i overensstemmelse med selvkostprinsippet. Det ble også stilt spørsmål om manglende klagerett har betydning for fylkesmennenes frihet til ikke å foreta lovlighetskontroll av kommunale avgifter/gebyrer.

Ombudsmannen uttaler videre at selvkostbegrensningen i forurensningsforskriften innebærer en øvre grense for hvor høyt gebyr kommunen lovlig kan kreve. Ombudsmannen peker også på det faktum at borgerne ikke har klagerett over den enkelte gebyrileggelsen, jf. forvaltningsloven § 28. Det blir derfor en rettssikkerhetsmessig utfordring hvordan hytteeiere da skal kunne beskytte seg mot vilkårlighet fra kommunens side. Det er nemlig vanskelig for den enkelte borger å kontrollere om reglene er fulgt når beregninger av selvkost reiser kompliserte rettslige og regnskapsmessige problemstillinger.

FORELØPIG KONKLUSJON

Det synes ikke å være tilstrekkelig at departementet har kommet med mer utførlige og detaljerte regler, så lenge borgerne ikke har noen instans å henvende seg for å få kontrollert om kommunen følger opp retningslinjene i praksis. Ved at det mangler effektive kontrollordninger i selvkostsakene, kan det sies å være et «hull» i rettssikkerheten, sier Ombudsmannen

I skrivende stund er det ukjent for Norges Hytteforbund om saken løper eller er avsluttet fra Ombudsmannens side.

Ombudsmannens pressemelding dokumenterer med all tydelighet berettigelsen av Norges Hytteforbunds krav om at det må opprettes et uavhengig klageorgan der hytteeiere kan henvende seg når de har grunn til å tvile på lovligheten av en vertskommunes beregning av avgifter/gebyrer, og at borgernes rettsikkerhet er svekket uten et slikt organ.

 

Kontaktperson i Norges Hytteforbund: Jens N. Engelstad, telefon 22 49 32 56.

Link:
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/fylkesmannens-oppfolging-av-klage-over-kommunens-brudd-pa-dokumentasjonskravet-i-sak-om-selvkost-article4309-114.html

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down