Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund er fra 1. oktober samlet under samme paraply.
jan
27
2021

NHFs brev til Bent Høie og Monica Mæland

Helse- og omsorgsminister Bent Høie
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Praktisering unødvendig reise til fritidseiendom

Norges Hytteforbund (NHF), som organiserer mange av landets hyttevelforeninger og hytteeiere, har igjen fått henvendelser fra bekymrede eiere og brukere av fritidseiendommer i Norge. Forbundet ønsker igjen å komme med innspill til myndighetene om hvordan våre nærmere 500.000 fritidseiendommer nå kan benyttes i forbindelse med håndtering av den pågående koronaepidemi til samfunnets beste.

1. Regjering og sentrale helsemyndigheters vurdering

Regjeringen og de sentrale helsemyndighetene ser ut til å vurdere den nåværende smittesituasjonen noe forskjellig.
De politiske myndighetene er opptatt av at personer fra kommuner med stor smittefare ikke skal foreta unødige reiser utenfor hjemkommunen for å unngå at de smitter andre. Helsemyndighetene har sin anbefaling vært like opptatt av at personer kan reiser på hytta for å unngå å bli smittet.

Regjeringen og de sentrale helsemyndighetene ser ut til å vurdere den nåværende smittesituasjonen noe forskjellig. De politiske myndighetene er opptatt av at personer fra kommuner med stor smittefare ikke skal foreta unødige reiser utenfor hjemkommunen for å unngå at de smitter andre.
Helsemyndighetene har sin anbefaling vært like opptatt av at personer bør kunne reiser på hytta for å unngå å bli smittet.

2. NHF støtter sentrale helsemyndigheter

Forbundet er av den oppfatningen at dagens reglement for vertskommuners forpliktelser om helsemessig håndtering også av hytteeieres helsebehov lar seg kombinere med dagens utfordringer for å beskytte lokale innbyggere. I følge sentrale helsemyndigheters vurdering er det greit å reise på hytta, men man må møte færrest mulig og handle hjemme. Regjeringen mener imidlertid noe annet. Norges hytteforbund støtter de sentrale helsemyndigheter vurdering.

Ikke bare fritidsboligene, men også eierne av disse kan ha behov for ”nødvendig vedlikehold”. Myndighetene ser ut til å se bort fra at hytteeiere som allerede er pålagt strenge begrensninger med hjemmekontor, stengte barnehager og skoler osv. kan ha et behov for å reise på hytta for å ”lade batteriene”. Det er den enkelte hytteeier som i samråd med sin familie som best kan vurdere om hytteturen er nødvendig eller ikke. Regjeringens anbefaling for hva som er å betrakte som en nødvendig reise er for generell og upresis og bør i større grad utdypes. Skal en tolke den uklare og forvirrende meldingene fra regjeringen, har myndighetene i realiteten innført et ulovfestet hytteforbud.

3. Vår umiddelbare framtid

Norges Hytteforbund vil likevel påpeke at det selv på kort sikt ikke er en bærekraftig situasjon at store deler av landets fritidsboliger skal bli stående ubrukt og tomme. Pandemien er nå på vei inn i en fase hvor det er frykt for at smittespredningen kan komme ut av kontroll, særlig i tettbygde bystrøk hvor mange av hytteeierne bor.  For sårbare og utsatte grupper, vil det være en velkommen, og for mange nødvendig, risikoreduksjon å kunne gjemme seg bort på hytta.

Totalt er det over 500 000 fritidsboliger i Norge, inkludert boliger som brukes som fritidsboliger. Hver hytteeier er en del av en kohort på minst 5 personer, noe som betyr at opp mot 2,5 millioner personer, når det er nødvendig, kan spres på fritidsboliger i det ganske land uten å øke smittefaren. 

4. Krigsforflyttingsforskriften

Krigsutflyttingsforskriften gir regjeringen via Direktoratet for sivilt beredskap myndighet til å påby krigsutflytting av sivilbefolkning under spesifiserte forhold. Koronapandemi er i utgangspunktet ikke krig, men pandemier kan også i krigssituasjoner bli brukt til å gjøre enbefolkning forsvarsløse. Tankegangen bak denne forskriften kan derfor være gyldig i en situasjon da folk må vekk fra et område med  stor og potensielt dødelig smittefare.

Enhver kommune skal være forberedt på å ta imot tilflyttere. Sivilforsvar og politi avholdt kurs for mange kommuner gjennom 1990-tallet, der det ble gitt opplæring i at tilflyttere som kunne vise til egen hytte, skulle flytte til den. Selvsagt er ikke Krigsutflyttingsforskriften analog med regjeringens anbefaling på tvers av helsemessige råd, men i nevnte forskrift er altså fritidsboligene sett på som en ressurs. Og det er vel ikke tvil om at smittefaren er mindre i et hytteområde enn i et tett bebodd byområde.

5. Forslag til løsning

Norges Hytteforbund er for en ordning som kan gjøre det mulig for folk å fortsatt benytte sin  fritidseiendom uten at dette innebærer en økt belastning for hyttekommunene.

  • Ingen skal reise / har reist på hytte/fritidseiendom uten at man føler seg 100 % frisk
  • Opphold av flere på fritidseiendom krever at man tilhører samme kohort, og besitter egen transport som alle kan bruke til umiddelbar retur til hjemkommune ved mistanke om sykdom
  • Det forutsettes at slik transport fritas fra den generelle anmodningen om å avstå fra reiser til fritidsbolig
  • Det er ikke anledning til å bruke offentlig transport til og fra fritidsboligen.
  • Det er ikke anledning til å bruke fritidseiendom som karantenestasjon eller sykdomsopphold.
  • Eventuelle restriksjoner gitt av hyttekommunen for sosial kontakt, geografiske bevegelser og innkjøp i lokale butikker skal respekteres.

6 Våre fritidsboliger - en ressurs

Slik Norges Hytteforbund ser det har regjeringen igjen innført en anbefaling om reiseforbud til fritidsboliger fordi den er redd for økt smitte lokalt om personer bosatt i områder med stor smittefare reiser på hytta. 
Tiden etter hytteforbudet i mars/april i 2020 viser at myndighetenes frykt er ubegrunnet. Så vidt NHF har kunnet bringe på det rene har ingen kommune i denne perioden fått økt smitte som følge av normal bruk av fritidsboligene.

Norges Hytteforbund mener at den dugnad landet nå gjennomgår avhenger av at hver enkelt av oss får tillit til å opptre rasjonelt og samvittighetsfullt i henhold til myndighetenes anvisninger. Denne tilliten bør også kunne gjelde for våre hyttefolk, de forvalter hyttelivet – det kanskje mest typiske i norsk kultur. Hytteforbudet i fjor, samt tiden etterpå fram til i dag har etter NHF´s mening vist at hyttefolket er slik tillit verdig.
Norges Hytteforbund anser at den enkelte hyttekommune vil kunne leve med at hyttefolket på en kontrollert måte kan få fortsette å benytte sine fritidsboliger i denne nye oppståtte situasjonen deler av landet har kommet i. Landets fritidsboliger må respekteres for den ressurs de er, og myndighetene anmodes om ikke igjen å gjøre ferdsel og opphold til/fra fritidsboligen til et problem.

Vennlig hilsen 
Trond G. Hagen
Leder, Norges Hytteforbund

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
chevron-down