Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund er fra 1. oktober samlet under samme paraply.
Foto: Markus D. Sanden
mar
25
2019

Klage på ny nettleiestruktur for Agder Energi

Norges Hytteforbund har sendt en klage til Agder Energi angående ny netteleiestruktur. Klagen er gjengitt nedenfor, og offisiell klage kan leses som PDF her.

Norges Hytteforbund (NHF) har som nasjonal interesseorganisasjon for norske hytte-og fritidsboligeiere mottatt flere reaksjoner fra sine medlemmer på den endring av nettleiestrukturen som Agder Energi nå skal innføre fra 1 april 2019.

Vi opplever at eiere av fritidsboliger her utsettes for kraftig diskriminering i satsene. Eiere av en hytte med lite forbruk, f.eks ved sommerbruk, vil i henhold til de nye tariffer (forutsatt kraftpris kr 0,50 pr KwH) måtte betale opp til kr 3 pr kwh for et årlig forbruk på eksempelvis 2000kwh. Skulle hytten ha et mindre forbruk, eventuelt at kraftprisen er høyere ved kun vinterbruk, blir den aktuelle kwh-pris enda mer urimelig.

Det nye systemet mener vi straffer de mindre forbrukere i nettet på en urimelig måte, og favoriserer storforbrukerne. Bare det å ha en strømledning frem til hytteveggen uten noe som helst strømforbruk koster nå for eiere av fritidsboliger minst over kr 4300 pr år , 120 kr mer enn for en storforbrukende helårsbolig hver eneste måned.

Norges Hytteforbund kan heller ikke se at forandringen bygger på dokumenterte forhold knyttet til de utgifter i nettet som påføres av hytte- og fritidsboligeiere som gruppe. Som oftest vil pålagte anleggsbidrag fra nye hyttefelt, og ny fritidsbebyggelse generelt, dekke de nyinvesteringer som kreves for ny fritidsbebyggelse. Vi har heller ikke sett noen dokumentasjon på at vedlikehold av eksisterende spesielt infrastruktur skjer for fritidsbebyggelsen, og derfor burde trigge en høyere nettleie for denne gruppen. Fritidsbebyggelse ligger svært ofte i forbindelse med andre helårsanlegg for strømleveranse til fastboende husholdninger, slik at det ikke er noen generell objektiv grunn til å oppskalere fastleddet kun for fritidsbebyggelsen slik Agder Energi nå vil innføre.

Norges Hytteforbund henviser til «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer» av 1999-03-11, jfr https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302.

Norges Hytteforbund mener de nye tariffer bryter med diskrimineringsbestemmelsene som disse forskrifter skal sikre håndhevelsen av. Se særlig § 13- 1- E der vi ikke kan se at «de relevante nettforhold» som kreves er tilstrekkelig dokumentert. Vi mener også de nye tariffer ikke er i overensstemmelse med føringene i § 13-1 C som gir forbund mot diskriminering. Se også § 14-2 med henvisning til kundespesifikke kostnader som vi ikke kan se at er dokumentert.

NORGES HYTTEFORBUND ber Norges Vassdrags og Energidirektorat, som klageinstans, behandle denne klagen i tråd med gjeldende bestemmelser og vi sender også klagen til Agder Energi for at man der internt kan merke seg våre anførsler.

NORGES HYTTEFORBUND vil her uansett oppfordre Agder Energi til å revurdere deler av sitt nye tariffverk. Særlig vil vi påpeke urimelighetene i at små-forbrukere som kanskje har strømanlegget avslått mesteparten av året skal påtvinges en månedlig utgift på kr 360 uten å få noe tilbake. Det bør i det minste - om andre deler av vår klage ikke imøtekommes - bli mulig for slike forbrukere å få en fast avtale om fra- og tilkobling til nettet faste deler av året, slik at regningene fra Agder Energi kommer for de perioder det er et faktisk bruk av strømnettet for den aktuelle eiendom. Det bør derfor være mulig å innføre en sesongbasert null-tariff for anlegg som ikke er i bruk, jfr den
sesongbaserte nett-tariff for forbruk.

Så takker vi for oppmerksomheten og ser frem til at vår henvendelse får en seriøs behandling.

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
chevron-down