Fra 1. oktober 2022 ble Norsk Hyttelag en del av Norges Hytteforbund.
des
11
2021

Brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

nve@nve.no

9. desember 2021

Betenkning vedrørende strømpriser og ny nettleiestruktur, samt hvilke konsekvenser dette medfører for eiere av fritidsboliger

Norges Hytteforbund (NHF) vil, med bakgrunn i mottatte henvendelser, fremme en betenkning vedrørende konsekvensene som dagens strømpriser og fremtidig nettleiestruktur vil ha for eiere av fritidsboliger. Både dagens høye strømpriser kombinert med nettselskapenes innføring av ny nettleiestruktur neste år vil medføre en økende økonomisk belastning for eiere av fritidsboliger. 

1. Strømpriser

I et debattinnlegg i Teknisk Ukeblad den 16. november stiller dr. ing. Torbjørn Strømsvik spørsmål om grunnen til at det i deler av landet er unormalt høye strømpriser. Han hevder at det er mangel på overføring av elektrisk kraft mellom de forskjellige landsdelene som er hovedårsaken til skjevfordelingen av strømprisene Det er liten overføringskapasitet mellom landsdelene, men han påpeker at den eksisterende kapasiteten blir lite brukt for å motvirke de høye strømprisene.

Med bakgrunn i ovennevnte påstander finner Norges Hytteforbund det derfor nødvendig å stille følgende spørsmål til NVE:

1. Anser NVE at overføringskapasiteten mellom landsdelene er tilfredsstillende og tilstrekkelig?

2. Er det riktig at overføringskapasiteten ikke er fullt utnyttet som virkemiddel for å utjevne strømprisene på landsbasis?

3.  Ville større overføringskapasitet mellom landsdelene bidratt til at strømprisene ville blitt lavere og på et jevnere nivå i de deler av landet som i dag har unormalt høye strømpriser?

4. Finnes det innen nær fremtid planer for å øke overføringskapasiteten mellom landsdelene?

2. Ny nettleiestruktur

Med virkning fra 1. januar 2022 skal de største nettselskapene innføre en ny nettleiestruktur, hvor fastleddet i nettleien vil bli basert på den timen som har det høyeste effektuttaket. Hensikten med dette er å motivere kundene til å spre strømbruken jevnt over hele døgnet. Energileddet vil få 2 nivåer, natt/helg og dag, hvor dag (06-22) er høyere pris pr kWh.

Med dette anbefaler nettselskapene at elbiler, el.sykler osv lades når strømforbruket ellers er lavt. Det vil si om natten eller helgen. Dette er perioder hvor det ikke kan føres tilsyn med det elektriske utstyret og er i strid med anbefalinger fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap, samt Brannvernforeningen.

For eiere av fritidsboliger vil innføringen av ny nettleiestruktur føre til store negative konsekvenser. Norges Hytteforbund viser i den sammenheng til en henvendelse fra en bekymret hytteeier som er redd for store økte kostnader ved innføring av ny nettleiestruktur Han skriver blant annet:

Fyll inn tekst her...

Henvendelsen setter fokus på en problemstilling som ikke synes å være hensyntatt av nettselskapene. Hver gang en fritidsbolig brukes vinterstid vil strømforbruket økes vesentlig, med den følge at timen med det høyeste forbruket vil bestemme nettleieprisen for hele måneden.

En fritidsbolig benyttes gjennomsnittlig ca. 60 dager i året. Ved bruk, spesielt vinterstid, er strømforbruk og effektuttak høyere enn ellers i året. I denne perioden vil hytteeieren alltid måtte betale en høy nettleie, selv om det månedlige strømforbruket er lavt.

Sett i sammenheng med de høye strømprisene vil hytteeiere i enkelte områder dermed bli spesielt hardt økonomisk belastet ved å benytte fritidsboligen noen dager vinterstid. Ved ikke å benytte fritidsboligen i perioder hvor strømforbruket er naturlig høyt vil altså nettleiekostnaden bli vesentlig lavere. At fritidsboligene kan risikere å stå tomme i perioder vil imidlertid få store økonomiske konsekvenser for blant annet det lokale næringsliv, noe det én måned lange hytteforbudet i 2020 viste.

Med bakgrunn i endringen i nettleiestruktur som skal tre i kraft fra årsskiftet stiller forbundet derfor spørsmål til NVE:  


1. Anser NVE at brannsikkerheten tilstrekkelig ivaretatt i de anbefalinger nettselskapene gir i forbindelse med å spre strømforbruket til tidspunkter hvor det eller er lavt forbruk?

2. Anser NVE at det å ikke benytte fritidsboligen vinterstid er et godt virkemiddel med hensyn på redusere strømkostnadene for hytteeieren, til tross for mulige negative konsekvensene for andre, eller finnes det andre og bedre løsninger?

3. Har kommuner virkemidler de kan ta i bruk for å motvirke at hytteeiere uteblir fra sine fritidsboliger?

Vennlig hilsen 

For Norges Hytteforbund
Trond G Hagen
Styreleder
Trond.hagen@hytteforbund.no 

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
magnifiercrosschevron-down