Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund er fra 1. oktober samlet under samme paraply.
mar
20
2020

Brev til helse- og justisministerene

Norges Hytteforbund har i dag oversendt følgende brev til helse- og omsorgsministeren og Justis- og beredskapsministeren. Brevet inneholder forslag om hvordan praktiseringen av forskriften om forbud om opphold på fritidseiendommer kan håndteres. Innholdet i brevet kan også leses under:

Praktisering av forskrift om forbud om opphold på fritidseiendommer

Norges Hytteforbund (NHF), som organiserer mange av landets hyttevelforeninger og hytteeiere, har fått mange henvendelser fra bekymrede eiere og brukere av fritidseiendommer i Norge. Vi ber om å få komme med innspill til myndighetene om hvordan våre nærmere 500.000 fritidseiendommer nå kan benyttes i forbindelse med håndtering av den pågående koronaepidemi til samfunnets beste.

VI STØTTER MYNDIGHETENE

Norges Hytteforbund har oppfattet at dagens reglement for vertskommuners forpliktelser om helsemessig håndtering også av hyttegjesters helsebehov, ikke lar seg kombinere med dagens akutte utfordringer for å beskytte lokale innbyggere. Norges Hytteforbund STØTTER derfor de lokale og sentrale myndigheters krav om at hyttefolk som nå oppholder seg på landets fritidseiendommer, må reise hjem til sin hjemkommune om dette er en annen kommune enn der fritidseiendommen ligger.

APPELL TIL HYTTEFOLKET

Norges Hytteforbund vil derfor appellere til alle sine medlemmer og andre eiere av fritidsboliger om at myndighetenes oppfordringer blir respektert. Er du på hytta, reis hjem nå!

VÅR UMIDDELBARE FRAMTID

Norges Hytteforbund vil likevel påpeke at det selv på kort sikt ikke er en bærekraftig situasjon at store deler av landets fritidsboliger skal bli stående ubrukt og tomme. Den pågående epidemi er nå på vei inn i den fase at smittespredningen skjer i økende tempo, særlig i tettbygde bystrøk hvor mange av hytteeierne bor. For de sårbare og utsatte grupper, de eldre og lungesyke i særdeleshet, vil det for dem som disponerer en fritidseiendom være en velkommen, og for mange nødvendig, risikoreduksjon å kunne gjemme seg bort på hytta.

TANKER OM LØSNINGER

Norges Hytteforbund vil derfor foreslå en ordning som kan gjøre det mulig å benytte landets fritidseiendommer, men da UTEN at dette skal innebære den belastning for hyttekommunene som dagens reglement og forpliktelser representerer.

Etter modell med ordninger om signerte egenerklæringer som er tatt i bruk i Frankrike, vil Norges Hytteforbund foreslå at det i hver hyttekommune åpnes for obligatorisk registrering på kommunens hjemmeside for alle som vil bruke sin fritidseiendom. Skal en fritidseiendom tas i bruk, kreves det at eierne signerer og aksepterer gitte betingelser som skal kunne fremvises ved opphold på eiendommen. Vi foreslår som et utgangspunkt at den signerte erklæring skal inneholde følgende:

  • Ingen skal reise / har reist på hytte/fritidseiendom uten at man føler seg 100 % frisk
  • Opphold på fritidseiendom krever at man er minst 2 personer med sertifikat for bil, og besitter egen bil som begge/ alle med opphold da kan bruke til umiddelbar retur til hjemkommune om mistanke om sykdom fremkommer
  • Det forutsettes at slik transport fritas fra den generelle anmodningen om å avstå fra fritidsreiser
  • Hytteeier fraskriver seg rettighet til sykdomsoppfølging og transport fra hyttekommunen, annet enn for hendelser ved plutselig og uforutsette ulykker eller akutte situasjoner som ikke er infeksjonsrelatert, og som hyttekommunene uansett har etablert beredskap for med fritidsboliger inkludert
  • Det er forbudt å bruke fritidseiendom som karantenestasjon eller sykdomsopphold.
  • Eventuelle restriksjoner gitt av hyttekommunen for sosial kontakt, geografiske bevegelser og innkjøp i lokale butikker skal respekteres

EKSEMPLER

Slik Norges Hytteforbund ser det er § 5 om generelt reiseforbud til hytta innført av primært to grunner:

  • En potensiell økt smittefare ved misbruk og at små lokalsamfunn får mange besøkende
  • Manglende lokal helseberedskap til å ta seg av flere enn sine innbyggere

Forbundet mener dette er gode grunner, men at det på sikt kanskje bør åpnes for litt nyansering. Dette vil NHF begrunne slik:

Mange kommuner har ikke egen helsetjeneste og beredskap, men har et interkommunalt samarbeid innenfor disse tjenestefeltene. De samarbeidende kommunene utgjør dermed én felles helseenhet, og folk fra f.eks. Vestre Slidre burde kunne reise til hytta si i Øystre Slidre. Det kan kanskje være en lokalpolitisk beslutning.

Hvorvidt en kommune er i stand til å håndtere hyttefolket er avhengig av forholdet mellom antall hyttefolk og fastboende. Et par eksempler:

Flå har 1.000 innbyggere og 2.000 hytter.

Trondheim har 200.000 innbyggere og 1.200 hytter.

Disse to kommunene har ikke de samme utfordringer når det gjelder folk på hytta. Hyttekommunene kan kanskje deles inn i grupper etter "løfteevne" sett opp mot "belastning". Slik kan man gjøre virkemidlene mer målrettet.

VÅRE HYTTER – EN RESSURS

Norges Hytteforbund mener at den dugnad landet nå gjennomgår avhenger av at hver enkelt av oss får tillit til å opptre rasjonelt og sannvittighetsfullt i henhold til myndighetenes anvisninger. Denne tilliten bør også kunne gjelde for våre hyttefolk, de forvalter hyttelivet – det kanskje mest typiske i norsk kultur. Vi mener at hyttefolket er slik tillit verdig. Ved at hyttelivet nå kan underlegges en skriftlig forpliktelse fra hver hytteeier, anser Norges Hytteforbund at den enkelte hyttekommune vil kunne leve med at hyttefolket på en kontrollert måte, og på klare betingelser fra angjeldende kommune, kan få vende tilbake.

Også for smittevernarbeidet for utsatte grupper i Norge, vil dette kunne ha stor betydning i ukene fremover. Landets fritidsboliger må gjøres til den ressurs de er, det er ikke en holdbar situasjon at de fortsatt skal ansees som et problem.

Vennlig hilsen
For Norges Hytteforbund
Trond G. Hagen
Styreleder, NHF

Del artikkel

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kommentere
chevron-down