AktueltNyheterIkke mindre skatt

Evaluering av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er under arbeid i departementet. Til tross for at arbeidet er i gang satt kan de ikke gi noe informasjon om når eventuelle endringer vil sendes på høring.

Det som blir sagt er at departementet er i gang med å vurdere kriterier for plassering av kommunene i sonene og at det fra dette arbeidet vil foreligge en rapport sannsynlig i løpet av første halvår 2016.

Forslag til Forenkling i Plandelen av plan –o g bygningsloven var på høring i 2015, og det foreligger heller ikke her noe endelig vedtak fra departementet.  Når resultatet foreligger vil det være spennende  å se hvordan de forskjellige kommunene eventuelt behandler nye søknader om dispensasjoner.  Hytteforbundet vil følge nøye med i denne saken.