Hytte i vinterlandskap

Kommunale gebyrer og manglende klagerett

Gebyrer og avgifter som følger automatisk av en kommunal forskrift, er ikke å anse som enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages. Er denne mangel på rettssikkerhet i strid med EØS-avtalen? Bør loven endres og/eller bør det opprettes en uavhengig nasjonal klageinstans? I en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling i 2003 (JDLOV-2002-4149), bekreftet i brev av 15.…