Hytte langs veien, vinter

Kan jeg måke hyttetaket?

Noen kommuner nekter hytteeiere å reise til hytta for foreta nødvendig ettersyn og skadeforebygging. Dette er noe som er svært problematisk og ikke hjemlet i loven slik NHF ser det.  Se også NHFs oppslag: Kommunene bryter loven – mangler grunnlag for karantenepåbud og stenging av kommunegrenser Gå inn på NRK Frokostradio 01.04.2020 og lytt etter 52:00…

Brev til helse- og justisministerene

Norges Hytteforbund har i dag oversendt følgende brev til helse- og omsorgsministeren og Justis- og beredskapsministeren. Brevet inneholder forslag om hvordan praktiseringen av forskriften om forbud om opphold på fritidseiendommer kan håndteres. Innholdet i brevet kan også leses under: Praktisering av forskrift om forbud om opphold på fritidseiendommer Norges Hytteforbund (NHF), som organiserer mange av…

Fjellhytteområde vinter

Eiendomsskatt – kommunenes takstgrunnlag

Regjeringen har med virkning fra skatteåret 2020 innført en lovpålagt reduksjonsfaktor på 30 % i kommunenes takstgrunnlag for beregning av eiendomsskatt. Reduksjonen gjelder for alle boliger og fritidsboliger. Samtidig er skattesatsen redusert fra maks 7 promille til maks 5 promille av takstgrunnlaget. Fra 2021 blir satsen ytterligere redusert til 4 promille. På grunn av lovendringene…

Skjermbilde fra hyttemessen.no

Hyttemessen 2020 utsatt

Hyttemessen i april er flyttet til oktober, som et tiltak i forbindelse med Koronaviruset og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet. Norges Hytteforbund vil, inntil eventuelle andre anbefalinger blir gitt, fortsatt avholde årsmøtet den 18. april 2020. Følg med på våre nettsider for eventuelle oppdateringer. Les Hyttemessen sin egen artikkel her

Illustrasjonsfoto: Hytte i skogen

Årsmøte 2020

Lørdag 18. april er datoen for Norges Hytteforbunds årsmøte 2020. Dagen faller sammen med Hyttemessen på Hellerudsletta og våre medlemmer kan med fordel kombinere et besøk på Hyttemessen med deltakelse på årsmøtet.

Vintervei

Høringssvar: Andelsfordeling på felles private veier

Norges Hytteforbund har med stor interesse lest rapporten «Andelsfordeling på felles private veier» av oktober 2019, og vi viser, ved siden av denne rapporten, til Domstoladministrasjonens brev av 21.11.2019. Vi må selvfølgelig ta utgangspunkt i at det i Høringsbrevet, hva angår prosjektets mandat, uttales at «private veier som bare betjener boliger og/eller fritidsboliger faller utenfor…

Hytte i vinterlandskap

Kommunale gebyrer og manglende klagerett

Gebyrer og avgifter som følger automatisk av en kommunal forskrift, er ikke å anse som enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages. Er denne mangel på rettssikkerhet i strid med EØS-avtalen? Bør loven endres og/eller bør det opprettes en uavhengig nasjonal klageinstans? I en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling i 2003 (JDLOV-2002-4149), bekreftet i brev av 15.…